Issue 39/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Michał Kowalczuk, Andrzej Torój

O wpływie wydatków zdrowotnych na PKB w państwach OECD

Streszczenie
Szacujemy wpływ wydatków zdrowotnych na PKB w próbie państw OECD, uzupełniając powszechne w literaturze przedmiotu modele w formie zredukowanej o pełniejsze odzwierciedlenie ekonomicznych kanałów wpływu wydatków zdrowotnych na potencjał gospodarki. Nasze podejście bazuje na trzech osobnych równaniach regresji panelowej, odzwierciedlających efekt „prezenteizmu” i „absenteizmu” (przez wydajność pracy), długotrwałej niezdolności do pracy (przez stopę zatrudnienia) oraz zgonów (przez prawdopodobieństwo zgonu w wieku produkcyjnym). We wszystkich trzech przypadkach wydatki zdrowotne oddziałują na PKB w statystycznie istotny, dodatni sposób.

***

Does it pay to pay for health? How health expenditure translates into GDP growth in OECD countries

Abstract
We estimate the impact of health expenditure on GDP in high-income countries (OECD sample) by adding more economic structure of theoretical transmission channels from health spending to productive capacity of the economy, as compared to reduced-form regressions widespread in the literature. Our approach is based on three separate panel regressions, simulating the effect of presenteeism and absenteeism (via labour productivity), long-term working disability (via employment rate) and mortality (via probability of death during working age). In all three cases, health expenditure has turned out to act in a GDP-improving, statistically significant way.

Article: PDF

Table of contents of issue 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671