Issue 39/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Andrzej Cieślik, Łukasz Goczek

Postrzeganie korupcji, poziom dochodu i wzrostu w krajach postkomunistycznych – wyniki badań panelowych

Streszczenie
W niniejszej pracy korzystamy z ram teoretycznych modelu wzrostu Mankiwa–Romera–Weila rozszerzonych o korupcję do zbadania empirycznej zależności między percepcją korupcji, poziomem dochodu na głowę a stopą wzrostu gospodarczego w krajach postkomunistycznych. Nasze badanie empiryczne jest oparte na danych panelowych na poziomie krajów dla 27 krajów postkomunistycznych w okresie 1994–2013. Uzyskane przez nas wyniki empiryczne pokazują, że percepcja korupcji jest negatywnie związana zarówno z poziomem dochodu na głowę, jak i ze stopą wzrostu gospodarczego. Jednak tylko zależność między percepcją korupcji a poziomem dochodu na głowę jest statystycznie istotna.

***

Corruption perception, income level and growth in post-communist countries: evidence from panel data

Abstract
In this paper we use the corruption augmented Mankiw-Romer-Weil theoretical framework to study the empirical relationship between corruption perception, the level of per capita income and the rate of growth in post-communist countries. Our empirical study is based on the country-level panel data for 27 post-communist countries during the period 1994–2013. Our estimation results show that corruption perception is negatively related both to the level of per capita income and the rate of economic growth. However, only the relationship between corruption perception and the level of per capita income is statistically significant.

Article: PDF

Table of contents of issue 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671