Issue 39/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Paulina Broniatowska, Aleksandra Majchrowska, Zbigniew Żółkiewski

Płaca minimalna a bezrobocie osób młodych na powiatowych rynkach pracy w Polsce

Streszczenie
Celem opracowania jest zbadanie wpływu wysokości płacy minimalnej na bezrobocie osób młodych (poniżej 25. roku życia) na powiatowych (NUTS4) rynkach pracy w Polsce. Wyniki badań wskazują, że wysokość płacy minimalnej w istotny sposób wpływa na bezrobocie wśród osób młodych na lokalnych rynkach pracy w Polsce. Im wyższa jest relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w powiecie, tym wyższy jest odsetek młodych osób wśród bezrobotnych. Szczególny wpływ płacy minimalnej na młodych potwierdza niska i/lub nieistotna wartość parametru przy relacji płacy minimalnej do średniej dla pozostałych, starszych grup bezrobotnych.

***

Minimum wage and youth unemployment in local labor markets in Poland

Abstract
The aim of the paper is to analyze the impact of minimum wage on youth unemployment (less than 25 years old) in local (NUTS4) labor markets in Poland. The results show that minimum wage in Poland significantly affects youth unemployment in local labor markets in Poland. The higher is the minimum to average wage ratio on local labor market, the higher is the share of youth unemployed in total unemployment. The fact that youths are the group which is disproportionally affected by minimum wage increases is confirmed by low and/or insignificant value of the parameter by minimum to average wage ratio for other, older groups of unemployed.

Article: PDF

Table of contents of issue 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671