Issue 37/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Marcin Topolewski, Michał Bernardelli

Optymalizacja reguł przejścia systemu bonus-malus o składkach Q-optymalnych

Streszczenie
Systemy bonus-malus są narzędziem różnicowania składek w procesie oceny ryzyka a posteriori stosowanym w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W literaturze przedmiotu dobrze opisane są narzędzia analizy systemów oraz kryteria wyznaczania składek. Stosunkowo mało miejsca poświęca się natomiast optymalizacji reguł przejścia pomiędzy klasami systemu bonus-malus. Problem wydaje się szczególnie interesujący w kontekście projektowania systemów. Możliwość budowy systemu z góry spełniającego określone kryterium optymalności wydaje się pożądana. W pracy podejmujemy próbę optymalizacji reguł przejścia systemów bonus-malus różnych rozmiarów dla portfeli ubezpieczonych charakteryzujących się funkcją struktury ryzyka o różnych parametrach. Staramy się odpowiedzieć na pytania, czy optymalizacja reguł przejścia pozwoli usprawnić i zobiektywizować proces budowy systemu bonus-malus oraz czy dążenie do uzyskania dobrych własności statystycznych systemu bonus-malus idzie w parze z pożądanymi właściwościami użytkowymi.

***

Optimisation of transition rules of bonus-malus system with Q-optimal premiums

Abstract
Bonus-malus systems are used to differentiate premiums ex post in the risk assessment process in the vehicle insurance. While the tools of system analysis and premium calculation criteria are well-described in the literature, relatively little attention has been given to the optimisation of transition rules between classes of the bonus-malus system. The problem appears to be particularly interesting from the viewpoint of system design. The possibility of building a system that meets the specified optimality criterion in advance seems to be desirable. In this paper, we try to optimise the transition rules of bonus-malus systems of different sizes for insured portfolios characterised by the function of the risk structure of various parameters. We try to check whether the optimisation of transition rules can improve and objectify the process of building the bonus-malus system, and whether the aim to create a bonus-malus system with good statistical properties conforms with the desired market utility performance of the system.

Article: PDF

Table of contents of issue 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671