Issue 37/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Elżbieta Krajewska

Immunizacja ryzyka stopy procentowej ubezpieczycieli życiowych

Streszczenie
W pracy zostanie przedstawiona nierówność immunizacyjna dla losowych strumieni aktywów i zobowiązań oraz struktury stóp procentowych. Zostaną zaprezentowane wyniki dotyczące porównania tej nierówności z innymi nierównościami immunizacyjnymi oraz jej zastosowań w pewnych modelach stóp procentowych. W przypadku składek netto oszacowanie oczekiwanych zmian nadwyżki portfela wynikające z tej nierówności jest iloczynem dwóch czynników, z których jeden zależy wyłącznie od zmian stóp procentowych, drugi zaś od struktury portfela. Drugi czynnik może być zatem traktowany jako miara ryzyka stóp procentowych. W pracy zostaną podane wzory pozwalające w prosty sposób obliczać wartości tej miary dla portfeli złożonych z popularnych produktów ubezpieczeń życiowych, m.in. terminowego ubezpieczenia na życie lub dożycie, odroczonego terminowego ubezpieczenia na życie oraz renty terminowej.

***

Interest rate risk immunisation for life insurers

Abstract
This paper investigates some applications of immunisation inequality introduced by Gajek, Krajewska (2013) for life insurers’ portfolios. When net insurance premiums are considered, a lower bound given by this inequality is a product of two terms. One of them, L2(s), might be treated as a measure of interest rate risk. In the paper, formulas for L2(s) are given for life insurance products, such as term life insurance, pure endowment, temporary life annuity.

Article: PDF

Table of contents of issue 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671